ነእምሮ

Posted
Comments None

ፍልጠት ነእምሮ የበልሖ
የእምሮ ንፍልጠት የስብሖ
የእምሮ ምስ ፍልጠት ንዓይኒ የንቅሖ።

Author

Comments

Commenting is closed for this article.

← Older Newer →