ምሕጽንታ!

Posted
Comments None

THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Article 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers [United Nations]

ምሕጽንታ!

እዞም ግጥምታትን ጽሑፋትን እዚኦም ብነጻ ድሌትን ተበግሶን ዝተጻሕፉ፤ ዝተገጥሙ፤ ዝነቐሉን ኰይኖም ንስነ-ጽሑፍን ነእምሮን ዘሀፍትሙ ግጥምታትን ጽሑፋትን ክኾኑ ኰሎው፤ ካብ ዝዀነ ፖልቲካዊ፤ ዓለታዊ፤ ሃይማኖታዊ፣ ጉጅላውን ጸቕጥታት ነጻ ምዃኖም ብትሕትና ይሕበር። ከም ስነ-ጽሑፍ መሰረት ድማ ክንበቡን፤ ክግለጹን፤ ክንቀፉን ወይ ድማ ክምጎሱ ይኽኣሉ እዮም፤ ኰይኑ ግን ንረብሓ ጊዝያዊን ውልቃዊን እቶት ኰነ ወይ መኽሰብ ፖለቲካዊ፤ ዓሌታዊ፤ ጉጅላዊን ሃይማኖታዊን ማንም ውልቀሰብ፤ ስልፊ፤ ጉጅል ወይ መንግስቲ ምጥቃም ኣይፍቀድን። ከም ክሉ ስነ-ጽሑፍን ግጥሚን ድማ ንባህርያት፣ ንባህሊ፣ ንናብራ ደቂ ሰባትን ህሉው ኩነታትን ዝገልጹን፣ ዝውድሱን ዝነቕፉን ኰይኖም፤ ደራሲ ድማ ካብ ክሉ ናይ ስልፊ፤ ጉጅለ፣ ዓልየት፣ ሃይማኖት ወይ መንግስቲ ጸግዕን ጽልዋን ነጻ ምኻኑ ኣብዚ በሪሁ ይግለጽ።

ዝክርን ወፋያን
ነቶም ንዓይ፣ ንነብሰይ፣ ንውልቀ-ረብሓይ ከይበሉ ኣብ ክንዲ ሃገርን ህዝብን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ተፈላለየ እዋንን ቦታን ዝወደቑን ዝሐለፉን ከምእውን ብህይወት ኣብ መሪር ናይ ምልኪ እስሪቤት ዝማስኑን ጌና ዝማስኑ ዘለዉን ደለይቲን ተቓለስትን ለውጥን ፍትሕን ሓርነትን ኣካላት ንምዝካርን ንእሽቶ ብርሃን ቀንዴል ንምብራህን ትውፈ።

ከምእውን ነቶም ኰስኲሶምን ኣልዮምን ዘዕበይኒ ፍቑራት ነብስሄር ስድራቤትይ ዝክር ትኹን።

ምሉእ መሰል ደራሲ ዝተሓለወ ይኹን።
All rights reserved! 2006-2013
Fberhe0105@gmail.com
ደንበ ፍልጠት

Author

Comments

Commenting is closed for this article.

← Older Newer →